ZMĚNA: Dodatek č.1:

1.1

V souladu s odstavcem 9.4. Pořadatel upravuje termín ukončení Výzvy na 10.6.2016 a prodlužuje tak trvání o 4 kalendářní týdny.

1.2

Pořadatel současně navyšuje počet možných příspěvků jednoho účastníka na 4.

Úplné znění pravidel tvůrčí výzvy s názvem „Řekni to po svém“ (dále jen „Pravidla“)

Smyslem těchto Pravidel je úplná úprava podmínek pro zapojení se do tvůrčí výzvy s názvem „Řekni to po svém“ (dále jen „Výzva“ nebo „Tvůrčí výzva“), přičemž tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje tuto Výzvu ve vztahu k účastníkům Tvůrčí výzvy.

1. Pořadatel Tvůrčí výzvy

1.1

Pořadatel Výzvy je Obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s., Všehrdova 560/2, 118 00 Praha 1, IČ: 284 71 474, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. O 617 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín Tvůrčí výzvy

2.1

Výzva probíhá od 1. dubna 2016 09:00:00 hod do 13. května 2016 08:59:59 hod, na území České republiky (dále jen „termín Výzvy“).

3. Účastníci Tvůrčí výzvy

3.1

Tvůrčí výzvy se může zúčastnit každá fyzická osoba ve věku 16-30 let s adresou pro doručování v České republice. (dále jen „účastník Výzvy“).

3.2

Výzvy se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli Výzvy a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci Výzvy, jakož i osoby blízké k těmto osobám ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“).

3.3

Výzvy se dále nemohou zúčastnit osoby, které vykonávají činnost v pracovním nebo jiném obdobném poměru delším než 1 rok nebo osoby samostatně výdělečně činné s příjmem nad 100.000,-Kč ročně, pokud tyto osoby současně vykonávají činnost, při níž vytváří autorská díla všeho druhu ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění.

3.4

V případě, že se některá z osob uvedených v odst. 3.2 nebo 3.3 těchto Pravidel stane výhercem, pořadatel je oprávněn tuto osobu vyřadit, resp. nepředat jí výhru, a to bez jakékoliv náhrady.

3.5

Jedna osoba se může Výzvy zúčastnit maximálně třikrát, tj. zaslat maximálně 3 příspěvky. V případě, že se osoba zúčastní Výzvy vícekrát, budou do Výzvy zařazeny pouze její tři první příspěvky.

4. Výhry Tvůrčí výzvy

4.1

Hlavní výhrou v této Tvůrčí výzvy je finanční částka ve výši 100.000,-Kč, kterou obdrží jeden účastník Výzvy, tzv. hlavní výherce.

4.2

Vedlejší výhrou je finanční částka ve výši 7.000,-Kč, kterou obdrží šest dalších účastníků Výzvy, tzv. vedlejších výherců.

4.3

Kromě výher uvedených v odst. 4.1 a 4.2 výše je pro účastníky Výzvy připraveno 500 ks drobných odměn v podobě propagačních předmětů – např. tričko, sportovní šátek, odznaky s logem. Tyto odměny jsou určeny pro prvních 500 účastníků Výzvy, kteří zašlou příspěvky jako první v rámci termínu Výzvy.

5. Princip Tvůrčí výzvy

5.1

Účastník Výzvy se do Tvůrčí výzvy zapojí tím, že v průběhu termínu zašle příspěvek, jehož je autorem, a to v podobě obrazového díla, audio díla nebo audiovizuálního díla, na téma „Překonání různých bariér mezi lidmi s postižením a bez něj“ (dále jen „příspěvek“), na www.chodicilide.cz/vyzva.

5.2

Příspěvek musí obsahovat jasné sdělení, propagovat rovnost, vzájemné pochopení a porozumění a zároveň nevyzývat k jakémukoliv daru a nepropagovat žádný třetí subjekt ani osobu.

5.3

Smyslem využití příspěvku je propagace myšlenek projektu chodicilide.cz, a proto by měl mít příspěvek marketingový charakter.

5.4

Délka audio/audiovizuálního díla nesmí přesáhnout 60 sekund.

5.5

Technické parametry příspěvků:

 • Grafika – formát .jpg, .jpeg, .png, nebo .gif minimálně 1MB maximálně 6MB
 • Audio – formát .mp3, .m4a, .ogg, nebo .wav
 • Video – formát .mov, .mpeg4, .avi, .wmv, .mpeg5, .flv, .3gpp, .webm

5.6

Spolu s příspěvky jsou účastníci povinni uvést:

 • Jméno autora nebo autorské skupiny
 • Název díla (max 25 znaků)
 • Popis, o čem dílo je nebo jak vzniklo (max 255 znaků)
 • Kraj

a povinné údaje pro registraci příspěvku:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa
 • Datum narození
 • Email

(dále jen „povinné náležitosti příspěvků“).

5.7

Pořadatel Tvůrčí výzvy je oprávněn bez dokládání důvodu vyřadit z Tvůrčí výzvy, a to bez jakékoliv náhrady, příspěvky neúplné (neobsahující veškeré povinné náležitosti příspěvků), nesplňující technické parametry, neobsahující výše uvedené příspěvky, u nichž bude pochybnost o jejich původu či autorství, příspěvky neetické či příspěvky v rozporu s dobrými mravy a fair play.

5.8

Účastník Výzvy odesláním příspěvku potvrzuje, že je jediným autorem tohoto příspěvku, je oprávněn s příspěvkem nakládat a je držitelem veškerých autorských, ale i osobnostních práv dle § 84 a násl. občanského zákoníku. Pokud by se takové tvrzení účastníka Výzvy ukázalo být nepravdivé, může být příspěvek a účastník Výzvy vyřazen. Účastník Výzvy bere na vědomí, že nese odpovědnost za škodu, která může vniknout pořadateli nebo osobám v důsledku nepravdivých tvrzení.

6. Mechanismus výběru výherců

6.1

V Tvůrčí výzvě vyhrává 7 nejoriginálnějších příspěvků. Hlavní výherce získá hlavní výhru, dalších 6 vedlejších výherců získá vedlejší výhru.

6.2

Nejoriginálnější příspěvky vybere nezávislá porota složená z vybraných odborníků v oboru reklamy a tvůrčí činnosti. Rozhodujícím kritériem bude originalita, kvalita a inteligence nápadu, dále pak jasnost sdělení.

6.3

Do pěti dnů po skončení každého týdne Tvůrčí výzvy (vždy od pátku do čtvrtka) v rámci termínu Výzvy vybere porota 3 příspěvky, a to vždy výlučně z příspěvků, které byly v daném týdnu do Výzvy zaslány, a nominuje je do boje o výhry. Do deseti dnů po skončení termínu Výzvy bude navíc ze všech příspěvků zaslaných během termínu Výzvy vybráno a nominováno ještě 6 příspěvků.

6.4

Účastníci výzvy nominovaných 24 příspěvků budou o nominaci informováni emailem nebo telefonicky (dle kontaktu uvedeného při registraci příspěvku) do sedmi dnů po skončení termínu Výzvy.

6.5

S účastníky Výzvy nominovaných 24 příspěvků bude do 30 dnů po skončení termínu Výzvy uzavřena dohoda o nominaci, jejímž předmětem bude zejména úprava práv a povinností účastníka Výzvy související s nominací příspěvku tohoto účastníka Výzvy. Součástí dohody o nominaci bude také dohoda o licenci na neomezené, bezúplatné, výhradní užití příspěvku pořadatelem, včetně poskytnutí souhlasu s podlicencí. V případě, že nominovaný účastník Výzvy dohodu o nominaci nepodepíše, a to z jakýchkoliv důvodů, do nominace postoupí jiný příspěvek určený porotou.

6.6

Celkový soubor nominovaných 24 příspěvků účastníků Výzvy, s nimiž byla uzavřena dohoda o nominaci (dále jen „Nominovaní účastníci“), bude zveřejněn na www.chodicilide.cz, a to nejpozději do 40-ti dnů po ukončení výzvy. Výhercové hlavních i vedlejších výher, kteří budou vybráni z Nominovaných účastníků, budou vyhlášeni na slavnostním vyhlášení.

7. Předání výher

7.1

Předání hlavních a vedlejších výher bude po zveřejnění Nominovaných účastníků dohodnuto s hlavními a vedlejšími výherci individuálně, a bude probíhat na slavnostním vyhlášení. Slavnostní vyhlášení proběhne v místě určeném pořadatelem dle dohody o nominaci.

7.2

Výhry uvedené v čl. 4 odst. 4.3 těchto Pravidel budou zasílány účastníkům Výzvy poštou.

7.3

Pořadatel se zavazuje předat všechny výhry nejpozději do dvou měsíců po konci termínu Výzvy.

7.4

Při převzetí hlavní nebo vedlejší výhry je účastník Výzvy povinen předložit platný doklad totožnosti pro identifikaci. Pokud hlavní nebo vedlejší výhru vyhraje osoba nezletilá, výhra bude předána zákonnému zástupci, nikoliv nezletilému výherci.

7.5

Výhru nelze vyměnit za jiné výhry. Účast v Tvůrčí výzvě ani výhry není možné vymáhat právní cestou nebo požadovat alternativní plnění.

7.6

V případě, že si výherce výhru nepřevezme v souladu s dohodnutým způsobem předání (např. předání nebude účasten zákonný zástupce), resp. nedojde k domluvení předání výhry nebo nebude možné výherce zkontaktovat, ztrácí výherce na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch pořadatele. V této situaci výherci nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele. V takovémto případě je na rozhodnutí pořadatele zda vybere další příspěvek a ten ocení, nebo výhru neposkytne vůbec.

8. Souhlas s Pravidly a se zasíláním obchodních sdělení

8.1

Odesláním příspěvku na www.chodicilide.cz/vyzva vyjadřuje účastník Výzvy svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a uděluje souhlas pořadateli a s poskytnutím a zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za účelem komunikace projektu chodicilide.cz, resp. za účelem marketingovým, a to na dobu 5 let a souhlasí se zveřejňováním svého jména a příjmení na webových stránkách pořadatele v souvislosti s případnou nominací a/nebo výhrou v této Tvůrčí výzvě.

8.2

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel této Tvůrčí výzvy. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka Výzvy je dobrovolné. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona o ochraně osobních údajů. Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu, a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3

Výše uvedený souhlas může být ze strany účastníka Výzvy kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla pořadatele Tvůrčí výzvy.

8.4

Odesláním příspěvku poskytuje účastník Výzvy souhlas s jejími Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

9. Práva a povinnosti pořadatele

9.1

Pořadatel není odpovědný za funkčnost webových stránek www.chodicilide.cz.

9.2

Pořadatel neodpovídá za vady výher. Pořadatel neodpovídá za nedoručení výher.

9.3

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit z Tvůrčí výzvy ty účastníky Výzvy, kteří porušili tato Pravidla a dále pak účastníky Výzvy, kteří se v rámci Výzvy nechovají fair play. Účastníci Výzvy pak nemají nárok na žádnou náhradu.

9.4

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv Výzvu změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.

9.5

Úplná Pravidla Tvůrčí výzvy a další informace o Výzvě jsou po dobu konání Výzvy k dispozici na webových stránkách www.chodicilide.cz/vyzva. Výňatky z těchto Pravidel či zkrácená Pravidla Výzvy uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými Pravidly této Výzvy. Pravidla mohou být kdykoli změněna pořadatelem Tvůrčí výzvy a to s účinností od okamžiku zveřejnění jejich změny na www.chodicilide/vyzva.cz.

Pokud máš další dotazy i po pročtení detailních podmínek, můžeš psát na info@chodicilide.cz .